به نظرم نیاز به تغییر دارم، یک تغییر جدی!
الهی به امید تو

start

It’s Never Too Late To Be What You Might Have Been.

George Eliot


-Are you ready?

-Yes, I'am