نداشتن پس ورد بهتر از پس ورد ضعیفه.

حداقل نمیشه بهش Remote Desktop زد.