گویند هرچیزی ناقصش بهتر از عدمش است جز علم.
زیرا علم ناقص سکر آور و مستی آور است و همین مستی سبب تکذیبهایی به حقایق می شود.
انصافا راست می گه :)