از زمان غیبتش ۱۱۴۲ سال شمسی گذشته و امروز فرصت خوبیست که همه با هم ندبه کنیم تا آخرین سال غیبتش باشد.🌷

کاش آخرین ندبه باشد.

نمازخانه مجتمع ساعت ۸:۳۰