همه به شما می گویند:
"سال خوبی داشته باشید."❤️
ولی من به شما می گویم:
"سال خوبی را برای خودتان خلق کنید"👌
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد
به فکر ساختن باشید
روزهای خوب را باید ساخت
آرزو می کنم
بهترین معمار سال جدید باشید🔨💝

🌺سال نو مبارک🌺